Our Akita Males

  • Tenshin Go Shikoku Mori (Akiho) - pedigree
  • Ginsai Shouryuu Go Soukisou (Akiho) - pedigree
  • Taishou Go Shikoku Mori (Akiho) - pedigree
  • Fukumaru Go Hakufumy  (Akiho)- pedigree